Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

Docent: de gastdocent die namens TLN de Veilig op Weg les verzorgt.
Leraar: de natuurlijke persoon die namens de school verantwoordelijk is voor de leerlingen.
Leerlingen: de groep minderjarige natuurlijke personen die onder leiding van de leraar vallen en die deelnemen aan de Veilig op Weg les.
Ouders: de ouder, ouders, verzorger of verzorgers van een Leerling.
Overeenkomst: de tussen TLN en de school gesloten overeenkomst tot het verzorgen door TLN van de Veilig op Weg les.
school: de natuurlijke of rechtspersoon die de basisschool uitoefent waar de Veilig op Weg les wordt gegeven.
Transport en Logistiek Nederland (TLN): de ondernemersorganisatie voor het beroepsgoederenvervoer en de logistieke dienstverlening Transport en Logistiek Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40413000, gevestigd en kantoor houdende te Zoetermeer, aan de Boris Pasternaklaan 22-30
Veilig op Weg les: het lesprogramma dat door TLN in samenwerking met VVN is ontwikkeld en op basisscholen wordt aangeboden teneinde de verkeersveiligheid te verbeteren door bewustwording te bevorderen en gedragsverandering te bewerkstelligen bij deelname van de Leerlingen in het verkeer.
Voertuig: het voertuig (de trekker-oplegger combinatie, de bedrijfsauto of enig ander voertuig) die door of namens TLN ter beschikking wordt gesteld voor de Veilig op Weg les.

Artikel 2. Werkingssfeer

Artikel 2.1. Deze algemene voorwaarden beheersen alle aanbiedingen, Overeenkomsten, rechts- en feitelijke handelingen met betrekking tot de Veilig op Weg les, voor zover deze niet zijn onderworpen aan dwingend recht. Op de rechtsverhouding tussen partijen zijn, ook nadat de Overeenkomst is geëindigd, deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 2.2. Voor zover enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of anderszins niet afdwingbaar is, tast dat de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden niet aan. Voorts zal geldend geacht worden een zodanig beding dat, wettelijk geoorloofd, de strekking van het (ver)nietig(d)e beding het meest nabij komt.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

Artikel 3.1. Alle door TLN gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.

Artikel 3.2. Overeenkomsten, alsmede wijzigingen en aanvullingen daarop, komen pas tot stand indien en voor zover TLN deze schriftelijk heeft bevestigd of TLN met de uitvoering van de Veilig op Weg les is aangevangen.

Artikel 4. Verplichtingen

TLN is verplicht om:

 1. op de overeengekomen datum en tijd een Voertuig ter beschikking te stellen aan de school ten behoeve van de Veilig op Weg les.
 2. op de overeengekomen datum en tijd een Docent aan de school ter beschikking te stellen die de Veilig op Weg les verzorgt.

De school is verplicht ervoor zorg te dragen dat:

 1. het voertuig op een daartoe geschikte plaats kan worden geparkeerd ten behoeve van de Veilig op Weg les.
 2. indien en voor zover een ontheffing voor het voertuig noodzakelijk is, de school de ontheffing heeft verkregen.
 3. de Leerlingen op veilige wijze aan de Veilig op Weg les deelnemen, bijvoorbeeld door het dragen van veiligheidsvestjes, het op de daartoe bestemde plaats bij het voertuig blijven staan van de Leerlingen, het niet geautoriseerd aanraken van het voertuig etc.
 4. de Ouders toestemming hebben gegeven voor het maken en publiceren van de groepsfoto zoals bedoeld in art. 6 van deze algemene voorwaarden.
 5. er geen Leerling(en) op de in art. 6 bedoelde groepsfoto worden gezet waarvan de Ouders geen toestemming hebben gegeven.

Artikel 5. Kosten

Artikel 5.1. De kosten voor de Veilig op Weg les, waaronder de kosten voor het Voertuig, de Docent en het lesmateriaal, worden gedragen door TLN

Artikel 5.2. De kosten voor de ontheffing zoals bedoeld in art. 4 lid 2 sub b van deze algemene voorwaarden worden gedragen door de school.

Artikel 6. Privacy

Artikel 6.1. Om de Veilig op Weg les zichtbaar te maken en te houden publiceert TLN een groepsfoto van Leerlingen met het Voertuig na afloop van de Veilig op Weg les.

Artikel 6.2. De groepsfoto wordt alleen gemaakt (en daarna gepubliceerd) indien door of namens de school is bevestigd dat de Ouders toestemming hebben gegeven voor de groepsfoto en de publicatie daarvan.

Artikel 6.3. De school ontvangt van TLN voorafgaand aan de Veilig op Weg les het “toestemmingsformulier ouder/verzorger” dat de school aan de Ouders ter ondertekening kan voorleggen, voor zover de school niet op andere wijze toestemming heeft gekregen van de Ouders voor het maken en publiceren van dergelijke foto’s.

Artikel 6.4. De school ontvangt van TLN voorafgaand aan de Veilig op Weg les het “toestemmingsformulier basisschool”. De school verklaart hierin dat alleen Leerlingen die toestemming hebben van de Ouders op de foto komen te staan.

Artikel 6.5. Als TLN of de Docent het “toestemmingsformulier basisschool” ondertekend heeft ontvangen, zal de Docent de groepsfoto maken.

Artikel 6.6. TLN zal de groepsfoto delen door middel van de volgende publicatieplaatsen:
a. websites, zoals, maar niet beperkt tot, www.veilig-op-weg.nl;
b. social media, zoals, maar niet beperkt tot, de Veilig op Weg Facebook en Instagram;
c. kranten, zoals, maar niet beperkt tot, huis-aan-huis kranten.

Artikel 6.7. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door TLN in het kader van de Veilig op Weg les leest u in de privacyverklaring op www.veilig-op-weg.nl.

Artikel 7. Website

Artikel 7.1. De rechten op de inhoud van deze website waaronder de rechten van intellectuele eigendom berusten bij TLN. Onder de inhoud van deze website wordt onder meer verstaan: teksten, lay-out, afbeeldingen, logo’s, (beeld)merken, geluids- en/of videofragmenten, foto’s, artikelen en/of andere informatie. Het maken van kopieën (met uitzondering van de thuiskopie voor eigen niet-commercieel gebruik door particulieren), aanpassingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van de website in welke vorm of op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TLN is verboden.

Artikel 7.2. TLN besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. De inhoud van deze website is louter informatief bedoeld, houdt geen aanbieding in en aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 7.3. Deze website kan links bevatten naar websites of naar webpagina’s van derden. TLN heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en pagina’s van derden en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Artikel 7.4. Hoewel de nodige zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van deze website door Transport en Logistiek Nederland, wordt door Transport en Logistiek Nederland voor eventuele onjuistheden in de informatie op de website geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie op deze website.

Artikel 7.5. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor de informatie op de website van Transport en Logistiek Nederland die bezoekers/gebruikers downloaden en eventueel foutief al of niet via de website van Transport en Logistiek Nederland aan derden worden doorgeven.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Artikel 8.1. TLN is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder maar niet beperkt tot letselschade, materiele schade, indirecte schade etc. als gevolg van handelingen of nalaten van de Leerlingen, Docent, Leraar of de school, die de school lijdt of zal lijden in verband met of voortvloeiende uit de Overeenkomst.

Artikel 8.2. Indien en voor zover TLN geen beroep toekomt op lid 1 van dit artikel is de aansprakelijkheid van TLN beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert. Mocht de aansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook geen schade uitkeren, is de aansprakelijkheid van TLN beperkt tot € 5.000,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.

Artikel 8.3. De school is en blijft te allen tijde aansprakelijk voor de veiligheid van alle personen die deelnemen aan of in aanraking komen met de Veilig op Weg les.

Artikel 8.4. De school zal TLN vrijwaren voor alle aanspraken van derden, waaronder maar niet beperkt tot de Leerlingen, Ouders en de Leraar, in het kader van de Veilig op Weg les.

Artikel 9. Overige

Artikel 9.1. Deze algemene voorwaarden kunnen door TLN van tijd tot tijd gewijzigd worden.

Artikel 10. Recht- en forumkeuze

Artikel 10.1. Nederlands recht is van toepassing.

Artikel 10.2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit de Overeenkomst worden beslecht door de rechtbank te Den Haag, behoudens voor zover dwingendrechtelijke competentieregels zich daartegen verzetten.

Artikel 11. Winacties en Prijsvragen

Artikel 11.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle online winacties en prijsvragen van Veilig op Weg op de social kanalen en de website. Neem je deel aan één van deze acties? Dan ga je akkoord met de onderstaande Algemene voorwaarden die aan de acties gekoppeld zijn.

Over deelname

 • Ben je 16 jaar of jonger? Dan verklaar je toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de prijsvraag/winactie.
 • Aan elke winactie en prijsvraag mag je gratis deelnemen.
 • Je mag maximaal één keer deelnemen aan elke actie.
 • Woon je niet in Nederland? Dan ben je helaas uitgesloten van deelname.
 • Als deelnemer aan de winactie ben je verplicht om correcte, actuele en complete informatie te verschaffen.
 • Veilig op Weg is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit deelname aan de winactie of voor eventuele gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de prijsvraag of de aanwijzing van de winnaar.

Over de winnaar

 • Veilig op Weg selecteert de winnaar op onpartijdige wijze
 • Heb je gewonnen? Dan kan Veilig op Weg je per persoonlijk bericht (DM) op het social kanaal op de hoogte brengen van de prijs die je gewonnen hebt.
 • Voor uitreiking van de prijs kan Veilig op Weg je verzoeken om een bewijs te laten zien van jouw identiteit, een geldige inschrijving op het door jouw opgegeven woon-of verblijfadres en bewijs van deelname aan de winactie.
 • Veilig op Weg kan de persoonsgegevens van de winnaar gebruiken om de prijs uit te reiken en bij uitvoering van de winactie. Veilig op Weg is hierbij gerechtigd om, na digitale/schriftelijke toestemming, de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen die betrokken zijn bij de betreffende winactie.

Over de prijs

 • Over de uitslag en toekenning van de prijs wordt niet gecorrespondeerd.
 • De prijs staat op naam van de winnaar en is persoonsgebonden.
 • Je kunt de prijs niet overdragen of inwisselen voor een ander product, dienst of geld.
 • Heb je gewonnen maar weiger je de prijs en/of aanvaard je de voorwaarden die aan de winactie verbonden zijn niet? Dan ontvang je de prijs niet. Veilig op Weg is dan gerechtigd om een andere winnaar te trekken.
 • Veilig op Weg kent de prijs aan de winnaar toe in de staat waarin de prijs zich op dat moment bevindt. Veilig op Weg kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de prijs.
 • De winnaar gebruikt de prijs op eigen risico. Veilig op Weg is niet aansprakelijk voor de manier van gebruik van de prijs door de winnaar.

Over de levering

 • Veilig op Weg is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van het post- of verzendbedrijf dat de prijs levert (dit omvat onder andere vertraging en/of beschadiging van de levering, staking van het bedrijf, of verlies van de prijs).
 • Wordt de verzonden prijs bezorgd en kan niemand de prijs in ontvangst nemen? Dan haalt de winnaar, eventueel samen met een medebewoner, de prijs op een later tijdstip op (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.).
 • Veilig op Weg is niet aansprakelijk indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar of wanneer een onbevoegd persoon de prijs in ontvangst neemt,
 • Veilig op Weg kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer er geen aankondiging of berichtgeving over de (mislukte) bezorging door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.
 • De afhandeling van de levering van de prijs gebeurt door Veilig op Weg of een ander daartoe aangestelde partij.
 • Veilig op Weg verzendt de prijs binnen drie weken na bekendmaking van de winnaar per post aan de winnaar.