Privacystatement en cookieverklaring

Het Veilig op Weg lesprogramma wordt u aangeboden door Transport en Logistiek Nederland. Transport en Logistiek Nederland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Transport en Logistiek Nederland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
 • Als Transport en Logistiek Nederland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten en leveranciers

Transport en Logistiek Nederland verwerkt persoonsgegevens van afnemers van het Veilig op Weg lesprogramma (basisscholen) en sponsoren die het Veilig op Weg lesprogramma mede mogelijk maken.

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Transport en Logistiek Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Administratieve doeleinden;

 • Communicatie over de overeenkomst en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van de overeenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeenkomst tot het verzorgen van de Veilig op Weg les; of
 • De sponsorovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Transport en Logistiek Nederland de volgende persoonsgegevens van u vragen of verstrekt u deze gegevens zelf aan Transport en Logistiek Nederland:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Transport en Logistiek Nederland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 • gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Voor zover opname in de financiële administratie niet vereist is zullen de persoonsgegevens maximaal 1 jaar bewaard blijven.

Verwerking van persoonsgegevens van leerlingen en leerkrachten

Op de dag dat Transport en Logistiek Nederland samen met Veilig Verkeer Nederland het lesprogramma “Veilig op Weg” verzorgt, wordt aan het einde van dit lesprogramma een groepsfoto gemaakt van de leerlingen (en eventueel de leerkracht) voor het voertuig dat voor die les gebruikt is.

Persoonsgegevens van leerlingen en leerkrachten worden door Transport en Logistiek Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • zichtbaarheid van het Veilig op Weg lesprogramma

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Gerechtvaardigd belang omdat Veilig op Weg tot doel heeft om de verkeersveiligheid te verbeteren door bewustwording te bevorderen en gedragsverandering te bewerkstelligen bij deelname van de leerlingen in het verkeer. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Transport en Logistiek Nederland de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Uiterlijke kenmerken (foto)
 • Toestemming ouder(s)/verzorger(s):
 • Omdat de leerlingen minderjarig zijn, mag Transport en Logistiek Nederland op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de foto alleen maken en delen als de ouders toestemming hebben gegeven. Omdat de AVG minimale gegevensverwerking vereist, en Transport en Logistiek Nederland voor haar doel de namen van de ouders en kinderen niet nodig heeft is het niet noodzakelijk dat Transport en Logistiek Nederland over de toestemmingsformulieren van de ouders beschikt. Reden waarom Transport en Logistiek Nederland met de basisschool de afspraak heeft dat de basisschool aan Transport en Logistiek Nederland verklaren dat:
 • de groepsfoto gemaakt mag worden; en
 • op de groepsfoto alleen leerlingen staan wiens ouder(s)/verzorger(s) toestemming hebben gegeven voor het maken van de groepsfoto waar hun kind deel van is voor het volgende gebruik: plaatsing op Instagram / Facebook / www.veilig-op-weg.nl / plaatselijke krant / mogelijk gebruik voor historische doeleinden.

De foto wordt vervolgens op de volgende plaatsen openbaar gemaakt:

 • op social media (zoals de Facebookpagina van Veilig op Weg en op Instagram);
 • de website www.veiligopweg.nl kent links naar de social media waardoor de foto ook op de website van Veilig op Weg zichtbaar is;
 • eventueel in een door Transport en Logistiek Nederland opgesteld persbericht dat met de groepsfoto naar de plaatselijke krant wordt verzonden. Het is vervolgens aan de krant of het persbericht met de foto al dan niet geplaatst wordt.

Uw persoonsgegevens worden door Transport en Logistiek Nederland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

 • Na openbaar making via de hierboven genoemde media verwijderd Transport en Logistiek Nederland de foto, tenzij de foto is uitgekozen om gebruikt te worden voor historische doeleinden. In dat geval blijft de foto bewaard. Per nieuw voertuig en per jaar zal één foto bewaard blijven.

Bezoekersgegevens

Op deze website (www.veilig-op-weg.nl) worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals de meest bezochte pagina’s, zonder deze bezoekers te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Transport en Logistiek Nederland haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. De informatie die de bezoeker verstrekt wordt niet aan derden overhandigd.

Cookies

Transport en Logistiek Nederland maakt gebruik van cookies (Google Analytics) om het online gebruiksgemak voor u te vergroten. Een “cookie” is een klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan de website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies kunnen uw gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. U kunt uw browser alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie wordt verzonden. Het gevolg kan zijn dat sommige opties of diensten van de website niet goed functioneren zonder cookies. Het gebruik van cookies bij een website is een alledaagse techniek dat bij vele websites wordt gehanteerd.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo verstrekken wij de persoonsgegevens van degene(n) die het Veilig op Weg lesprogramma verzorgen aan de contactpersoon van de basisschool, en verstrekken wij de contactpersoon van de basisschool de persoonsgegevens van degene(n) die het Veilig op Weg lesprogramma verzorgen.

De groepsfoto van de leerlingen (en de leerkracht) wordt door Transport en Logistiek Nederland geplaatst op social media (zoals de Facebookpagina van Veilig op Weg en op Instagram). De website www.veiligopweg.nl kent links naar de social media waardoor de foto ook op de website van Veilig op Weg zichtbaar is. Ook maakt Transport en Logistiek Nederland een persbericht dat met de groepsfoto naar de plaatselijke krant wordt verzonden. Het is vervolgens aan de krant of het persbericht met de foto al dan niet geplaatst wordt.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Omdat wij echter niet meer persoonsgegevens willen verwerken dan strikt noodzakelijk is voor het doel, hebben wij met de basisschool de afspraak dat zij aan ons verklaren dat:

 • de groepsfoto gemaakt mag worden; en
 • op de groepsfoto alleen leerlingen staan wiens ouder(s)/verzorger(s) toestemming hebben gegeven voor het maken van de groepsfoto waar hun kind deel van is voor het volgende gebruik: plaatsing op Instagram / Facebook / www.veiligopweg.nl / plaatselijke krant / mogelijk gebruik voor historische doeleinden.

Bewaartermijn

Transport en Logistiek Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Transport en Logistiek Nederland van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Transport en Logistiek Nederland en andere websites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites dan van Transport en Logistiek Nederland. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Transport en Logistiek Nederland geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt. Bij conflicten geldt het Nederlands recht.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Transport en Logistiek Nederland
Boris Pasternaklaan 22 30
2719 DA Zoetermeer
privacy@tln.nl

Cookie Declaration